TASUTA SAATMINE
Kõikidele tellimustele summas üle 140 € tasuta saatmine pakiautomaati või lähimasse postkontorisse!

garantii

OÜ Ostecon annab müüdavale kaubale tootja garantii. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud. Garantiiaeg: hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.  

 

Garantii kehtivuse tingimused: Garantii aluseks on kauba ostu või saatedokument, mis tõestab kauba ostu Ostecon Oü`lt. Garantii kehtimise eeldusteks on originaalpakendi, tootel olevate kleebiste, Oü Ostecon poolt paigaldatud markeeringute olemasolu. Müüjal on õigus loobuda garantii pakkumisest kui aparaati on remonditud / täiendatud / ümberehitatud selleks volitamata isiku poolt.  

 

Garantii alla ei kuulu järgmised vead, mis on tekkinud:

  • Välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustus;
  • Hooletusest või seadme valest kasutamisest;
  • Volitamata isiku teostatud hooldusest või kõrvalise isiku poolt sooritatud remondist;
  • Vääramatute jõudude ( force majoure ) sekkumise tagajärjel;
  • Mittesobivate / defektsete vooluallikate kasutamisest;
  • Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
  • Niiskusest;
  • Omavolilistest ümberehitustest 

 

Vastutus: OÜ Ostecon ei vastuta toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud. Kui garantiiremonti saabunud toode osutub garantiitingimustele mittevastavaks, siis remondib Oü Ostecon toote (kliendi soovil) vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tootja / müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Oü Osteconile`le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta. Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Oü Ostecon tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmete (ehk garantiiremonti mittevajava, töökorras toote) transpordist ja ekspertiisist tekkinud kulud tasub ostja.  

 

Garantiiasendus: Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab Oü Ostecon endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega või paremaga. Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Oü Ostecon poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Oü Ostecon garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega.